Agenda


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 137
Deze week 603
Deze maand 4257
Sinds 11-2008 1292729

Rangtelwoorden - Ordningstal
 

1e första
2e andra
3e tredje
4e fjärde
5e femte
6e sjätte
7e sjunde
8e åttonde
9e nionde
10e tionde
11e elvte
12e tolvte
13e trettonde
14e fjortonde
15e femtonde
16e sextonde
17e sjuttonde
18e artonde
19e nittonde
20e tjugonde
21e tjugoförsta
22e tjugoandra
23e tjugotredje
24e tjugofjärde
25e tjugofemte
26e tjugosjätte
27e tjugosjunde
28e tjugoåttonde
29e tjugonionde
30e trettionde
31e trettioförsta
32e trettioandra
40e fyrtionde
50e femtionde
60e sextionde
70e sjuttionde
80e åttionde
90e nittionde
100e hundrade
101e hundraförsta
122e hundratjugoandra
200e tvåhundrade
300e trehundrade
400e fyrahundrade
500e femhundrade
600e sexhundrade
700e sjuhundrade
800e åttahundrade
900e niohundrade
1000e tusende
1001e tusenförsta
1243e tolvhundrafyrtiotredje
2000e tvåtusende
3000e tretusende
4000e fyratusende
5000e femtusende
6000e sextusende
7000e sjutusende
8000e åttatusende
9000e niotusende
10.000e tiotusende
100.000e hundratusende
1000.000e miljonte
1000.000.000e miljardste

 

 

 
Citaat van de dag

"Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind.
Vetenskap utan religion är lam. Religion utan vetenskap är blind. "
- Albert Einstein -
(1879-1955)

Advertentie

Uw advertentie hier?