Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 57
Deze week 600
Deze maand 3563
Sinds 11-2008 1403089

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Om te voorkomen dat de oorlogsmisdaden van de Tweede Wereldoorlog zich zouden herhalen, nam de Amerikaanse presidentsvrouw Eleanor Roosevelt het initiatief om een document op te stellen met de belangrijkste mensenrechten.
Hieronder vindt u de tekst in het Nederlands en het Zweeds.

 

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna
 
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Artikel 1
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.
 

Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 2
Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
Ingen åtskillnad må vidare göras på grund av den politiska, juridiska eller internationella ställning, som intages av det land eller område, till vilket en person hör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.
 

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 3
Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
 

Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 4
Ingen må hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.
 

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikl 5
Artikel 5
Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

 
Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
Artikel 6
Envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening.
 
Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
Artikel 7
Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida. Alla äro berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad.

 

 

 

 
  2024 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen.
Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga. "
- Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.